Home » Dokumendid

Dokumendid

Arengukava (pdf)

Põhimäärus (pdf)

Töökorralduse reeglid (pdf)

Kodukord (pdf)

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi koosseis (pdf)

Õppekava (pdf)

Haridusasutuse poolt osutatavate teenuste hinnad (pdf)

Tunniplaan 2017/2018 õ.a


Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/425102012056

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/420022014022

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastani 2020

https://www.riigiteataja.ee/akt/417122014027?leiaKehtiv

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015019


Dokumendiregister


TASUB TEADA:

  • Täiskasvanute koolituse seadus – TäKS (jõustus 1.juuli 2015)

JÄRELVALVE

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi temaatilise haldusjärelevalve õiend – 06.05.2016